english 
Wstęp
Firma SASPOL Spółka z o.o. została utworzona w maju 1991 roku w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej w branży budownictwa mieszkaniowego oraz komercyjnego.
Właściciele Firma jest zarządzana wyłącznie przez właścicieli, profesjonalistów w dziedzinie budownictwa, finansów i zarządzania, z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem. Wartość zrealizowanych projektów, które były zarządzane przez właścicieli Saspolu na czterech kontynentach, wynosi ponad 3 miliardy USD.
Rezultat

Działające od września 1994 roku Centrum Handlowe Saspol (CHS) w Łodzi, zlokalizowane jest w centrum miasta przy ulicy Piotrkowskiej 95 na działce o powierzchni 1.029 m2. Prawo do wieczystego użytkowania gruntu zostało nabyte przez Saspol w drodze przetargu publicznego w lipcu 1991 roku.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze związane z budową CHS były koordynowane i nadzorowane przez Saspol. Filozofią naszego działania był bardzo staranny dobór materiałów oraz technologii w celu stworzenia wysokiej klasy budynku komercyjnego charakteryzującego się bezpiecznym i wygodnym środowiskiem pracy.

Obecnie w Centrum Handlowym Saspol prowadzą działalność najbardziej renomowane firmy polskie.

Dane techniczne
Konstrukcja Budynek jest konstrukcją żelbetową. Prostokątne i okrągłe słupy na osiach 5.8 m x 7.7 m wspierają płyty zbrojone krzyżowo zintegrowane z podciągami. Niewielka ilość ścian nośnych w budynku pozwala na swobodne zaplanowanie wykończenia.
Elewacja zewnętrzna budynku

Fasada w systemie "wentylowanym". Materiałem wykończeniowym jest płytka ceramiczna szkliwiona produkcji niemieckiej. Na poziomie parteru fasada wykonana z polskich płyt granitowych 30mm.

Wszystkie okna dzielone na poziomach od parteru do trzeciego piętra produkcji niemieckiej z izolacją termiczną. Na poziomie parteru szkło transparentne. Okna wewnątrz budynku przysłonięte częściowo płytami gipsowymi z możliwością całkowitego odkrycia do wielkości widzialnej z zewnątrz.

Wykończenie powierzchni wewnętrznych

Wszystkie witryny ze szkła hartowanego. Podłogi wyłożone matowymi płytkami ceramicznymi produkcji niemieckiej. Ściany wykończone jedną warstwą płyty gipsowej o grubości 12 mm przyklejoną do ściany murowanej. Sufity z płyt mineralnych umieszczonych na aluminiowych prowadnicach.

System dachowy tradycyjny, gdzie zabezpieczenie przeciwwilgociowe zainstalowane jest na płycie dachowej, pokryte izolacją z wełny mineralnej, bitumiczną membraną przeciwwodną i obciążone żwirkiem rzecznym. Okładzina dachowa wykonana z płyt aluminiowych na konstrukcji stalowej.

Centralne ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Budynek jest w całości klimatyzowany przy użyciu klimakonwektorów (FCU) sterowanych za pomocą termostatów pomieszczeniowych.

Istnieje możliwość dostarczenia dodatkowej ilości chłodu na życzenie najemcy.

Powietrze zewnętrzne dostarczane jest przez trzy centrale wentylacyjne i doprowadzane do pomieszczeń biurowych oraz handlowych za pomocą kanałów wentylacyjnych, klimakonwektorów oraz anemostatów zainstalowanych na suficie. Wszystkie trzy centrale wyposażone są w wymienniki ciepła w celu obniżenia kosztów energii. Ilość dostarczanego powietrza zewnętrznego (świeżego) jest obliczona na 30 m3/h dla jednej osoby.

Budynek ogrzewany jest za pomocą grzejników płytowych umieszczonych na ścianach zewnętrznych.

Budynek CHS wyposażony jest w jeden agregat chłodniczy, produkujący wodę lodową, oraz dwa gazowe kotły centralnego ogrzewania, produkujące ciepłą wodę na potrzeby c.o.

Klimakonwektory Klimakonwektory zaprojektowano w systemie dwururowym tylko na potrzeby chłodzenia. Dzięki nieskomplikowanej instalacji klimakonwektorów koszty jej adaptacji na potrzeby najemców są niskie.
Automatyka

Sterowanie agregatem chłodniczym oraz kotłami c.o. realizowane jest za pomocą odpowiednich elektronicznych paneli kontrolnych. Centrale wentylacyjne mogą być sterowane z tablicy sterowniczej (TW), a także z pomieszczenia Centrum Alarmowo-Dystrybucyjnego (CAD).

Latem temperatura w pomieszczeniach regulowana jest za pomocą termostatów, kontrolujących przepływ wody lodowej, oraz prędkość pracy 3-biegowego wentylatora w klimakonwektorach. Zimą regulacja temperatury odbywa się za pomocą termostatów grzejnikowych.

Automatyka budynku została uproszczona w celu prostej i niezawodnej obsługi. Dzięki temu także koszty modyfikacji systemu automatyki, oraz wszelkich prac adaptacyjnych najemców są niskie.

Ochrona przeciwpożarowa Budynek CHS wyposażony jest w system hydrantów oraz gaśnic przeciwpożarowych. W budynku znajduje się zestaw trzech pomp hydroforowych, które zapewniają odpowiednie ciśnienie wody w hydrantach. W budynku nie ma instalacji tryskaczowej. Dzięki temu adaptacje sufitów podwieszanych i instalacji mechanicznych dla potrzeb najemców są łatwiejsze do przeprowadzenia i wymagają niskich nakładów finansowych.
Instalacja elektryczna

Energia elektryczna dostarczana jest do budynku poprzez transformator 15kV/400V. W budynku znajdują się trzy rozdzielnice główne. Jedna z nich jest rozdzielnicą zasilania rezerwowego. W przypadku przerwy w zasilaniu z sieci miejskiej, winda, ochrona przeciwpożarowa, pompy oraz oświetlenie awaryjne przełączane są automatycznie na zasilanie rezerwowe.

Przydział mocy dla wynajmowanych powierzchni wynosi 200 W/m2.

Na każdym piętrze znajduje się tablica obwodowa wraz z licznikami najemców, poprzez którą energia elektryczna doprowadzana jest do poszczególnych lokali.

Oświetlenie

Oświetlenie budynku zasilane jest z tablic obwodowych zlokalizowanych na poszczególnych piętrach.

Projektowe wartości natężenia oświetlenia przedstawiają się następująco:

Sklepy 300 lx
Witryny sklepowe 500 to 1000 lx
Biura 500 lx
Pomieszczenia techniczne 100 lx
Korytarze 100 lx

System Sygnalizacji Pożaru Budynek CHS wyposażony jest w sufitowe czujki dymu oraz system wykrywania ognia. System Sygnalizacji Pożaru (SSP) monitorowany jest w pomieszczeniu Centrum Alarmowo-Dystrybucyjnego (CAD) znajdującym się na parterze. SSP połączony jest z jednostką straży pożarnej poprzez system monitorowania alarmów (SMA).
Telefony i okablowanie IT

W budynku znajduje się w sumie 100 linii zewnętrznych podłączonych przez TP S.A. Skrzynka rozdzielcza sieci telefonicznej umieszczona jest na parterze.

Każdy najemca ma swoją własną linię telefoniczną oraz/lub dostęp do Internetu i korzysta z usług dowolnie wybranej firmy.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) obsługuje część wspólną budynku. Wyposażony jest w czujniki ruchu PIR oraz w czujniki zbicia szyby. System podłączony jest z firmą ochroniarską za pomocą łącza telefonicznego. Ochrona budynku jest całodobowa.
Telewizyjny nadzór obiektu (CCTV) Główne wejścia do budynku oraz dach nad trzecim i czwartym piętrem monitorowane są za pomocą nadzoru telewizyjnego (CCTV) umieszczonego w pomieszczeniu CAD.
Windy i schody ruchome W budynku zainstalowano windę i dwie sztuki schodów ruchomych. Producentem urządzeń jest firma OTIS.
Parking dla klientów Duży, zewnętrzny, strzeżony parking samochodowy, zlokalizowany 200 m od budynku dostępny jest dla klientów CHS za niewielką opłatą.
Zarządzanie budynkiem Dzięki zaawansowanej i nowoczesnej technice, oraz ścisłemu przestrzeganiu zaleceń opisanych w Podręczniku Zarządzania Budynkiem CHS, podczas obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji, koszty eksploatacji budynku, w przeliczeniu na metr kwadratowy, są niskie.
Prace wykończeniowe najemców
Prace adaptacyjno -wykończeniowe najemcy

Zamieszczone poniżej uwagi stanowią wytyczne ogólne i nie stanowią kompletnej listy spraw.

Wszystkie proponowane prace wyposażeniowe muszą, przed podjęciem jakichkolwiek działań, zostać zaakceptowane pisemnie przez Właściciela. W tym celu należy przedłożyć trzy kompletne zestawy rysunków oraz wersję elektroniczną w formacie Auto CADD i specyfikacji, które muszą zawierać co najmniej:

 1. Rzut 1:50,
 2. Przekrój 1:50,
 3. Plan elektrycznej sieci zasilającej włącznie z podaniem poboru mocy przez każde urządzenie,
 4. Okablowanie telefoniczne i sieci komputerowej, włącznie z rozmieszczeniem ewentualnych gniazd,
 5. Wszystkie zmiany systemu zaopatrzenia w wodę pitną i odprowadzania ścieków,
 6. Dokumentacja wszystkich modyfikacji systemów c.o., wentylacji, klimatyzacji (HVAC) musi zawierać rysunki, opisy techniczne, specyfikacje i obliczenia,
 7. Rozmieszczenie i specyfikacje wszystkich urządzeń systemu sygnalizacji pożaru, systemu hydrantów zgodnie z wymaganiami Przedstawiciela Straży Pożarnej, oraz Polskimi Normami,
 8. Specyfikacje wszystkich materiałów użytych przy pracach adaptacyjnych oraz wszystkich elementów wyposażenia włącznie z dywanami oraz dowody aprobat technicznych dopuszczenia proponowanych materiałów do użytku na terenie Polski i UE,
 9. Szczegółowy harmonogram wykonania projektu technicznego prac adaptacyjnych,
 10. Potwierdzenie, że proponowane prace zostały zaaprobowane przez wszystkie kompetentne władze, wraz kopiami odpowiednich dokumentów.
 11. Najemca ma obowiązek dostarczyć trzy kopie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu prac adaptacyjnych.
 12. Najemca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń przed wystąpieniem do Właściciela o zgodę na rozpoczęcie prac. Wszystkie koszty obciążające Właściciela, względnie jakichkolwiek wskazanych konsultantów, powinny być zapłacone bezpośrednio przez Najemcę.

  Najemca, w związku z prowadzonymi pracami adaptacyjnymi, powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia.

Rzuty poszczególnych pięter, przekroje i elewacje

Rzut PiwnicyRzut ParteruRzut Pierwszego PiętraRzut Drugiego PiętraRzut Trzeciego PiętraRzut Czwartego Piętra i DachuPrzekroje I-I i e-ePrzekroje II-II, a-a i b-bPrzekroje III-III, c-c I d-dElewacja PołudniowaElewacja Wschodnia

done.pl